ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประว้ติ –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคลากร –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวินัยและนิติการ –  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ดารศึกษา