งานวินัยและนิติการ

ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้

  • ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานวินัย และนิติกร
  • งานด้านกฏหมายและดำเนินคดีของรัฐ
  • การดำเนินงานวินัยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานข้าราชการ
  • การคุ้มครองคุณธรรม และจริยธรรม
  • การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
  • งานวินัย
  • งานอุทธรณ์และร้องทุกข์
  • งานกฎหมาย และการดำเนินการคดีของรัฐ
  • ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย