งานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง

ขอบข่าย/ภารกิจ

1.  การสอบแข่งขันเพื่อบรรุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

2.  การคัดเลือกข้าราชกรครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

3.  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2)

4.  การคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

5.  การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.)

6.  การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.  การสรรหาพนักงานราชการ

8.  การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ

9.  การขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูฯ จากบัญชีของหน่วยงาน (กรณีขอให้บัญชี)

10.  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

11.  การแต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการครูฯ ในหน่วยงานงานการศึกษาภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา

12.  การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

13.  การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา