งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

 1. การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
1.1 วิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2 ประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา
1.3 กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
1.4 จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา
1.5 เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นจากอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
1.6 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา
1.7 นำแผนสู่การปฏิบัติ
1.8 ติดตามและประเมินผลการใช้อัตรากำลังตามแผน
 2. การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
2.1 ประสานการจัดทำระบบข้อมูล
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบการใช้ตามความ จำเป็นความต้องการ ความขาดแคลน
เทียบกับเกณฑ์และแผนอัตรากำลังสถานศึกษา
2.3 เสนอการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
2.4 เสนอการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 3. การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ
3.1 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
3.2 นำแผนอัตรากำลังมากำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
3.3 รับคำขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง/ขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขตำแหน่ง/ขอกำหนดเพิ่มจากสถานศึกษา
3.4 ดำเนินการให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเพิ่ม
3.5 นำเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและหรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติ
3.6 ผู้มีอำนาจตามกฏหมายมีคำสั่งการปรับปรุงตำแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งเดิม
3.7 เสนอแนะการพัฒนาแก่หน่วยงานตามความเหมาะสม