การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ

เรื่อง โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่  ๑๓  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๑  สพป.ลำปาง เขต ๓

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *